Program razvoja podeželja

Ukrep 10

Kmetijsko-okoljska- podnebna plačila

Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje
Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

Ukrep 11

Ekološko kmetovanje

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja
Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Ukrep 13

Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).
Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Ukrep 14

Dobrobit živali

Cilji: Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.
Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.

Podukrep M04.1

Naložbe kmetijskih gospodarstev namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu in zniževanju stroškov

POVZETEK

Naziv naložbe: Objekt za shranjevanje kmetijskih pridelkov in nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme
Investicija na kmetiji spada v konkurenčnost in se uvršča med naložbe namenjene izvajanju ekološke pridelave hrane.
Odločili so se za naložbo v izgradnjo nezahtevnega objekta - senik za kvalitetno skladiščenje krme. V objekt bo vgrajen tudi večji delež lesa.
Drugi del investicije je nakup kmetijske mehanizacije, ki jo potrebujejo za kakovostno obdelavo travnatih površin in pridelavo in spravilo kakovostne doma pridelane voluminozne krme, ki je osnova za rejo živali na kmetiji. Sledimo tudi novim trendom – inovacijam.
Na kmetiji sledimo tudi okoljskim prispevkom, saj na kmetiji dosegamo več kot 90 % delež lastne krme in dosegajo obremenitev 0,62 GVŽ/ha

Podukrep M08.6

Naziv naložbe: Nakup rezalno cepilnega stroja
Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov. S podprto naložbo v rezalno cepilni stroj bo pripravljal polena in drva v okviru svoje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.