Program razvoja podeželja

Ukrep 10

Kmetijsko-okoljska- podnebna plačila

Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje
Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

Ukrep 11

Ekološko kmetovanje

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja
Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Ukrep 13

Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).
Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Ukrep 14

Dobrobit živali

Cilji: Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.
Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.

20. Javni razpis podukrep 4.1, 2021

20. Javni razpis podukrep 4.1, 2021 operacija; Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti KMG za naložbe gorskih kmetij (nakup kmetijske mehanizacije in ureditev trajnega nasada).

Naziv razpisa: 20. Javni razpis podukrep 4.1, 2021 operacija; Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti KMG za naložbe gorskih kmetij (nakup kmetijske mehanizacije in ureditev trajnega nasada).

Cilji ukrepa in pričakovani rezultati: investicija, ki smo jo izvedli na kmetiji, ki se nahaja na gorskem območju, zagotavlja izboljšanje ekonomskega položaja kmetije, prilagajanje trgu, ter povečevanju udeležbe na trgu z novimi produkti. Z mehanizacijo se bo delo na kmetiji tehnološko posodobilo, optimiziralo in izboljšalo iz vidika varnosti pri delu.

Kmetija je ekološka, in s to investicijo se prispeva k ohranjanju in povečevanju ekološkega kmetovanja na območjih z OMD (gorska območja). Na kmetiji se zavedamo pomena ekološkega kmetovanja, vzdrževanja genskih sort sadnih rastlin, pomena sajenja odpornih sort na bolezni in škodljivcev. Želimo si povečevati obseg na trgu s svojimi ekološkimi proizvodi.

Podukrep M08.6

Naziv naložbe: Nakup rezalno cepilnega stroja
Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov. S podprto naložbo v rezalno cepilni stroj bo pripravljal polena in drva v okviru svoje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.